ПОГОДЖЕНО: На засіданні Педагогічної ради

Протокол № _7_ від 29.05.2020 р

ЗАТВЕРДЖЕНО: Директор відокремленого структурного підрозділу «Дитяча інженерна академія» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Д.В. Боровик

29.05.2020

ПОЛОЖЕННЯпро педагогічну раду відокремленого структурного підрозділу «Дитяча інженерна академія» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

1. Загальні питання

1.1. Педагогічна рада Відокремленого структурного підрозділу «Дитяча інженерна академія» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (далі— педагогічна рада) є основним колегіальним органом управління навчальним закладом, створеним для розв’язання основних питань освітнього закладу.

1.2. Педагогічна рада діє у навчальному закладі постійно.

1.3. Педагогічна рада діє відповідно до положень Закону України «Про освіту» від05.09.2017 № 2145-VIII(зі змінами), Закону України «Про загальну середню освіту» від16.01.2020 № 463-IX, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від27.08.2010 №778, Статуту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Положення про відокремлений структурний підрозділ «Дитяча інженерна академія» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та інших нормативно-правових документів у галузі освіти, захисту прав дитини.

1.4. До складу педагогічної ради входять всі педагогічні працівники освітнього закладу та представник учнівського самоврядування (президент або віце-президент закладу).

1.5. Головою педагогічної ради є керівник освітнього закладу.

1.6. За відсутності керівника освітнього закладу обов’язки голови педагогічної ради виконує заступник директора з навчально-виховної роботи.

1.7. Для ефективного розгляду деяких питань порядку денного засідань педагогічної ради за потреби у засіданні можуть брати участь інші особи, зокрема представники батьківського комітету, піклувальної ради, різних організацій, батьки або особи, які їх замінюють, та інші особи.

1.8. Діловодство педагогічної ради веде секретар, який обирається шляхом відкритого голосування строком на один рік з числа членів ради.

1.9. Засідання педагогічної ради можуть проводитися очно в освітньому закладі, на виїзді (за територією закладу) або дистанційно.

1.10. Рішення, ухвалені на засіданнях педагогічної ради, є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

2. Повноваження педагогічної ради

2.1. Планування роботи освітнього закладу.

2.2. Схвалює освітні програми закладу та оцінює результативність (їх) виконання.

2.3. Формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

2.4. Розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу.

2.5 Приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні.

2.6. Обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2.7. Розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти.

2.8. Ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу.

2.9. Розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків.

2.10. Має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу.

2.11. Розглядає інші питання, віднесені закономи та/або статутом (положенням) до її повноважень.

2.12. Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

3. Повноваження голови педагогічної ради

3.1. Планувати роботу педагогічної ради.

3.2. Видавати за потреби наказ про підготовку та проведення засідань педагогічної ради.

3.3. Видавати за потреби наказ про створення творчих (динамічних) груп з підготовки засідання педагогічної ради.

3.4. Проводити засідання педагогічної ради згідно з планом роботи навчального закладу.

3.5. Видавати за потреби накази на підставі рішень педагогічної ради, визначаючи терміни виконання рішень та осіб, відповідальних за їх виконання.

3.6. Визначати шляхи реалізації рішень педагогічної ради (перегляд відкритих заходів; проведення семінарів, навчально-методичних тренінгів; вивчення та впровадження кращого педагогічного досвіду роботи; апробація різних педагогічних інновацій; моніторингові дослідження тощо).

3.7. Контролювати виконання рішень педагогічної ради.

3.8. Організовувати за потреби проміжні форми контролю за виконанням рішень педагогічної ради (відвідування уроків, факультативів, курсів за вибором, позакласних заходів; проведення директорських контрольних робіт, зрізів навчальних досягнень учнів, вивчення рівня їхнього розвитку та вихованості; анкетування, проведення співбесід з учителями, учнями, батьками або особами, що їх замінюють тощо).

3.9. Притягувати до дисциплінарної відповідальності осіб, які не виконують рішень педагогічної ради в межах своєї компетенції.

4. Регламент роботи педагогічної ради

4.1. Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який затверджується на педраді й підписується директором закладу освіти.

4.2. Дату проведення визначає адміністрація закладу освіти, але не менше як 4 засідання на рік.

4.3. Порядок денний заздалегідь оприлюднюється. Для підготовки видається наказ, розробляється робочий план, визначаються обов’язки (за потребою порядку денного).

4.4. Напередодні педагогічної ради секретар оповіщає всіх членів, до початку засідання перевіряє їх присутність, з'ясовує причини відсутності, веде книгу протоколів педагогічних рад, стежить за виконанням ухвалених рішень.

4.5. Голова педагогічної ради повинен:

- здійснювати контроль за ходом підготовки до педагогічної ради;

- під час проведення педагогічної ради оголосити порядок денний та затвердити його відкритим голосуванням;

- запропонувати та ухвалити регламент роботи засідання;

- надати слово для інформування рішень попередньої педради;

- підбити підсумки обговорення проблеми;

- ознайомити колектив із проектом рішень;

- повідомити тему наступного засдіання педагогічної ради;

- здійснювати контроль за виконанням рішень попередньої педагогічної ради.

4.6. Учасники педагогічної ради повинні:

- дотримуватись регламенту;

- формулювати думки та пропозиції чітко і стисло;

- уважно слухати, не перебивати тих, хто виступає;

- поважати думки інших;

- не допускати негативних емоційних сплесків;

- критикувати конструктивно, вносити коректні і реальні пропозиції.

4.7. Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.

4.8. Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожний член педагогічної ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.

5.Виконання рішень педагогічної ради

5.1.Рішення педагогічної ради повинно бути обгрунтованим, своєчасно прийнятим, забезпечувати аргументованість, бути чітким, лаконічним, адресованим конкретному вчителеві чи групі вчителів та передбачати строки виконання.

5.2.Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх директором і є обов'язковим для всіх учасників освітнього процесу закладу освіти .

5.3. Голова педагогічної ради проводить систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставить на обговорення педагогічної ради.

6. Документація педагогічної ради

6.1. Засідання педагогічної ради оформлюється протокольно. У протоколі фіксуються хід обговорення питань, що виносяться на педагогічну раду, пропозиції та зауваження членів педради. Протоколи підписуються головою та секретарем педагогічної ради. Усі матеріали, що відображають проведення педагогічної ради, зберігаються в окремій теці.

6.2. Нумерація протоколів ведеться від початку календарного року.

6.3. Книга протоколів педагогічної ради закладу загальної середньої освіти входить у номенклатуру справ, збергіається постійно в закладі загальної середньої освіти й передається актом.

6.4. Книга протоколів педагогічної ради пронумерована, прошнурована, скріплюється підписом директора школи та печаткою навчального закладу.

7.Відповідальність учасників освітнього процесу та членів педагогічної ради.

7.1. Члени педагогічної ради мають знати Положення про педагогічну раду. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням невиконання обов’язків учасниками освітнього процесу. Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

7.2. Участь у роботі педагогічної ради її членів є обов'язковою.

7.3.Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписами членів педагогічного колективу.

Кiлькiсть переглядiв: 828

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.