ВСП «ДИТЯЧА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ»
НПУ імені М.П. Драгоманова

м. Київ

Н А К А З

від 27.08.2020 № 50

«Про підготовкузакладу освіти до нового 2020-2021 навчального року та затвердження мережі класів»

На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», вимог наказів Міністерства освіти і науки України:№ 405 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»; № 627 від 12.06.2018 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»;№ 408 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»(для 10-х класів, Державний стандарт 2011 року (e у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493 зі змінам, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 р. № 464);лист МОН № 1/9-430 від 11.08.2020 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 н.р.»; лист МОН № 1/9-420 від 05.08.2020 р. «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020-2021 н.р.», виконання рекомендацій МОЗ України щодо запобігання поширення епідемії COVID-19; на виконання рішення педагогічної ради від 27.08.2020 № 1та з метою чіткої організації педагогічного та учнівського колективів на виконання навчальних планів у відповідності до Освітньої програми, забезпечення якісного освітнього процесу, рішення Ради педагогічного колективу (Протокол №1 від 27 серпня 2020 року)

НАКАЗУЮ:

1. 2020/2021 навчальний рік розпочати 1 вересня 2020 року і закінчити з урахуванням навчальної практики, річного оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів не пізніше 1 липня 2021 р.

2. Навчальні заняття організувати за семестровою системою:

І семестр 01.09.2020 р. – 24.12.2020 р.

ІІ семестр 11.01.2021 р. – 31.05.2021 р.

3. Впродовж навчального року для учнів провести канікули (орієнтовно):

осінні 26.10.2020 р. – 01.11.2020 р.

зимові 28.12.2020 р. – 10.01.2021 р.

весняні 22.03.2021 р. – 28.03.2021 р.

4. Освітній процес організувати за 5-денним тижневим режимом занять для 5-10 класів.

Дідик Л. А.

8.Мова освітнього процесу– українська.

9. Навчальні екскурсії та навчальну практику учнів організувати відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 №1/9-61. Навчальні екскурсії та навчальну практику учнів доцільно провести впродовж 2020/2021 навчального року на підставі наказів по школі.

10. Контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти 5-10-х класів здійснюється шляхом семестрового та річного оцінювання; здобувачів освіти, які закінчили 9-ий клас здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

14. Усім учителямспланувати виконання освітніх програм, враховуючи структуру навчального року, режим роботи школи, методичні рекомендації МОН України щодо вивчення предметів у 2020/2021 н.р.. Календарно-тематичні плани з предметів, плани виховної роботи скласти:

на І семестр до 14 вересня 2020 р.,

на П семестр – до 14 січня 2021 р.;

планування гурткової роботи, позакласної роботи з фізкультури:

на І семестр до 24 вересня 2020 р.,

на П семестр – до 14 січня 2021 р.;

15. Затвердити розклад дзвінків та погодити режим роботи школи до 01.09.2020 року (додаток 1).

Дідик Л. А.

16. Навчальний день у школі розпочинати о 8.00.

17. Не допускати порушення санітарно-гігієнічних вимог при організації освітнього процесу. Дотримуватись вимог гранично допустимих обсягівдомашніх завдань, щоб витрати на їх виконання не перевищували:

5-6класи – 2,5 год.;7-9класи –3год.;10 –4год.

18. На виконання рішення педагогічної ради від 27.08.2020 №1 з метоюадаптації п’ятикласників до нових умов навчанняу І чверті впродовж вересня місяця 2020 р. не ставити учням бали навчальних досягнень з усіх предметів окрім контрольних робіт. Протягом навчання вчителям не створювати психотравмуючі ситуації при виставленні оцінок за контрольні роботи, за тему, за семестр тощо. Оцінки виставляти не формально, а з урахуванням особистих якостей і досягнень кожного учня.

19.Вчителям, які працюють в 5-10 класах, тривалість уроків дорівнює 45 хвилинам (академічна година);

20. Заступнику директора з навчально-виховної роботиДідик Л. А.скласти розклад додаткових занять, контролювати їх проведення та облік (за потребою).

21. Педагогу-організаторускласти графіки чергування вчителів.

22. Чергування вчителів починати за 15 хв. до початку занять і закінчувати через 15 хвилин після закінчення останнього уроку.

22. Під час перервчергові вчителізгідно із графіком, затвердженим директором, чергують на своїх постах і несуть відповідальність за поведінку дітей на всіх перервах, забезпечуючи дисципліну та безпеку учасників освітнього процесу.Черговий адміністраторзабезпечує та контролює якість чергування вчителів; педагог-організатор, класні керівники - учнів.

23.Класні керівникизабезпечують вологе прибирання та провітрювання класних приміщень після кожного уроку відповідно до вікових вимог ДержСанПіНУ. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог здійснюють Дідик Л. А., Пількевич Л.О., медична сестра школи.

24. Прибирання кабінетів проводити щоденно після уроків.

25.Класні керівникиорганізовують і несуть відповідальність за якість чергування учнів. Контроль за чергуванням класів, педагогічних працівників здійснює заступник директора з навчально-виховної роботиДідик Л.А.

26. З метою виховання в учнівської молоді поваги до Конституції, Державних Прапора, Герба, Гімну здійснювати виключно урочисто і державно офіційну організацію і проведення заходів, державних, національних і колегіальних свят. Оновлювати (за необхідністю) куточки державної символіки

Класні керівники

27. Призначити відповідальних за збереження матеріальних цінностей, дотримання вимог з охорони праці і санітарно-гігієнічних норм у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах, класних кімнатах тощо (додаток 2).

28. В кожному навчальному кабінеті закріпити за учнями робоче місце з урахуванням санітарно-гігієнічних норм, листків здоров’я та з метою забезпечення порядку та дисципліни, збереження меблів та майна.

Відповідальні за кабінети, вчителі, класні керівник

29.Класні керівникизабезпечують контроль за відвідуванням учнів відповідно до Інструкції з обліку дітей. До 10.00 щоденно подавати відомості про відсутніх учнів та причину відсутності заступнику директора з навчально-виховної роботи Дідик Л. А.

30.Класним керівникамзаборонити відпускати учнів з уроків без дозволу адміністрації та без заяви від батьків або осіб, які їх замінюють.

31.Робочий час вчителяпочинається за 15 хвилин до початку уроку. Учитель, який іде в клас на перший урок, зобов’язаний взяти класний журнал в учительській, вчитель після останнього уроку заносить журнал в учительську.

32. За умови дотримання температурного режиму учні у верхньому одязі на уроки не допускаються.

33. Діловий стиль одягу є обов’язковим для здобувачів освіти та педагогів.

34. На внесення змін у класному журналі щодо зарахування чи вибуття здобувачів освіти тощо має право лише класний керівник на підставі наказу директора школи.

35. Виправлення оцінок в класних журналах не допускати (в разі помилки за письмовою заявою (поясненням) вчителя, дозволяється закреслення помилково виставленої та запис поряд правильної оцінки, що затверджується печаткою директора). Усі виправлення в класних журналах здійснюються лише за крайньої необхідності, за письмовою заявою вчителя або класного керівника та завіряються підписом директора школи й печаткою.

36. Всі записи в шкільній документації вести кульковою ручкою чорного кольору з дотриманням вимог єдиного орфографічного режиму (Інструкція з ведення ділової документації).

37.Ведення щоденникає обов’язковим для кожного учня 5-10 класів. Класний керівник щотижня перевіряє ведення щоденників та забезпечує зворотний зв’язок із батьками через щоденник.

38. Сторонні особи не допускаються на уроки без дозволу адміністрації.

39. Проведення замін уроків за домовленістю між учителями без погодження з адміністрацією школи заборонено.

40. Вихід на роботу працівників після хвороби можливий лише за наявності лікарняного листа, вихід учнів на навчання – за наявності довідки від лікаря.

41. На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 03.08.2012 р. № 888 заборонити принесення в школу вогнепальної, холодної зброї, алкогольних та тютюнових виробів, наркотичних засобів, порнографічної продукції.

42. Під час уроків мобільні телефони мають бути вимкнені в усіх учасників освітнього процесу.

43.Проведення екскурсій, походів до театру, кіно, відвідування виставок тощо проводити лише за наказом директора школи з проведенням та реєстрацією відповідних інструктажів з БЖД.

44. Визначитичас проведення нарадо 15 год.00 хв. в понеділок:

- 1-й четвер місяця - нарада класних керівників (5-10 класів)

- 2, 4-й понеділок – виробнича нарада;

- 3-й понеділок – методичні наради.

45. Визначити час проведення нарад при директорі о 15.00 щочетверга.

46. Визначити днем проведення:

- батьківських зустрічей класних колективів – за потребою;

- засідання учнівського самоврядування – щовівторка;

- класних годин – за розкладом;

- засідання ради профілактики – за потребою.

47. Роботу адміністрації, практичного психолога, медпрацівника, бухгалтерії, секретаря школи організувати за окремим графіком.

48. В канікулярний час педагогічний колектив працює за окремим графіком та планом, затвердженим директором школи.

49. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи-інтернату

«Дитяча інженерна академія» Д.В. Боровик

З наказом ознайомлені:

Вовковінська Н.В. -

Дідик Л.А. -

Галена О.В. -

Герасименко В.В. -

Коломєйцева А.С. -

Компанець А.Е. -

Приходько Т.К. -

Зозуля С.О. -

Потапенко С.В. -

Матвійчук Д.О. -

Мусалімова С.В. -

Сидоренко О.В. -

Сінельник П.Ю. -

Чигрина Л.Т. -

Селезень В.Д. -

Пількевич Л.О. -

Шулежко В.А. -

Хованова Л.К. -

Требенко Д.Я. -

Федас В.В. -


/Files/images/ВИТЯГ підручники-1.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 673

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.